Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom
+36 62 424 715

Általános Szerződési Feltételek

Általános Utazási szerződés az AirPlus Repülőjegy és Utazási Iroda közvetített útjaira

Az AirPlus Idegenforgalmi Szolgáltató Kft. adatai:

Székhely:

6722 Szeged, Gutenberg u. 3.

Adószám:

11590897-2-06

Telefon:

+36 62 424 715

Bankszámlaszám:

14100282-90514260-70000002

GKM EKH szám:

R01926/1999

Vagyoni biztosíték:

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe

1. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

Az Utazásszervező által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) kormányrendelet (a továbbiakban: R) rendelkezései, a jelen szerződési feltételekben foglaltak, valamint az Utazásszervező és az Utas között létrejövő egyedi utazási szerződésben foglaltak az irányadók.

2. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

Az utazási szerződés az utas(ok) és az Utazásszervező között az utazási szerződés aláírásával, vagy a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg megfizetésével egyidejűleg jön létre. Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell minden a szerződés létrejöttéhez szükséges nyilatkozatot, amelyeket a R. 4.§-a meghatároz:

 1. az utas nevét és lakcímét,

 1. az utazás kezdetének és befejezésének helyét és időpontját. Az Utazásszervező fenntartja magának a jogot, hogy az utazás időpontját megváltoztassa.

 2. az utas által megrendelt szolgáltatásokat,

 1. a részvételi díjban nem szereplő, helyszínen fizetendő költségeket

Tartalmaznia kell továbbá a R.4.§ és 13. §-aiban előírtakat:

 1. az utazásszervező nevét, székhelyét, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által történt nyilvántartásba vétel számát, telefonszámát,

 2. az utazásközvetítő nevét, címét és telefonszámát

 1. az úti célt, az útvonalat, az indulás pontos helyét és időpontját és a jelentősebb tartózkodási helyeket,

 1. a szálláshely típusát a főbb jellemzőinek meghatározásával, helyét, a szálláshely szerinti ország szabályainak megfelelő komfortfokozatát, amennyiben a szálláshely szerinti ország komfortfokozatra vonatkozó szabályai eltérnek a hazaitól, úgy az erre vonatkozó figyelemfelhívást, valamint azt, hogy az eltérő komfortfokozatnak a hazai besorolás szerint mi a megfelelője,

 1. a díj forintban meghatározott összegét, és hogy ez mely szolgáltatásokra nyújt fedezetet, a befizetendő előleget, a díj fennmaradó részét és megfizetésének rendjét,

 1. a személyek szállításának eszközét és annak jellemzőit, az utas osztályokat, valamint az utasok által elfoglalható helyet (pl. kabin- vagy hálóhely hajón, hálófülke vonaton),

 1. az étkezésekre vonatkozó tájékoztatást,

 1. azokat a programokat, amelyeket az utazási vállalkozó a díj ellenében nyújt.

Abban az esetben, ha a megrendelő jogi személy, az Utazási Szerződés az utazás írásos megrendelésének visszaigazolásával egyidejűleg jön létre.

Ha az utas nem személyesen jár el az utazási szerződés létrehozásakor (jelentkezik, fizet be előleget, ír alá utazási szerződést), úgy teljes bizonyító erejű magánokirattal rendelkező megbízottja jogosult helyette és a nevében eljárni. Amennyiben az eljáró személy (megbízott) az Utazásszervező felé az utas (megbízó) és a közte létrejött megbízási jogviszony jogszerűségét – legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – meghatalmazással igazolja, az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó (az utas) válik. Az eljáró személy (megbízott) köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos – birtokába jutott – okiratot, tájékoztatót a megbízónak (utasnak) haladéktalanul átadni.

Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó – az Utazásszervezőt ért, illetve annak oldalán felmerülő – károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik.

3. A KATALÓGUS

Az utazási szolgáltatások pontos meghatározását, leírását, minőségét, időtartamát, a részvételi díjat, a fakultatív programok leírását, a részvételi díjakon felül fizetendő egyéb díjakat és költségeket és azok tartalmát, továbbá a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb információkat, az Utazásszervező által kiadott és az Utas által elfogadott utazási ajánlat és/vagy az Utazásszervező honlapja rögzíti – amelyeket az utas megismert és a jelen szerződés aláírásával elfogad – a jelen utazási szerződés részét képezik.

Az Utazásszervező köteles egyértelműen és pontosan megadni a vízumkötelezettségre és egészségügyi ellátásokra vonatkozó tájékoztatást valamint a célországra jellemző éghajlat, életmód, étkezési szokások, továbbá az utazási szempontból jelentős, de a hazaitól eltérő szabályok és szokások ismertetését. Az Utazásszervező által hitelt érdemlően nyújtott információk figyelmen kívül hagyásából eredő költségek, károk az utast terhelik.

Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem az utazásszervező ad ki, az utazási szerződés teljesítése és az Utazásszervező kötelezettségei szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az Utazásszervezőn, sem annak közreműködőin; azokért az Utazásszervező nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles.

4. ÚTI OKMÁNYOK BESZERZÉSE

A kiutazáshoz érvényes világútlevél beszerzéséről az utas gondoskodik. Az ennek hiányából eredő összes kárért és költségért az Utazásszervező felelősséget nem vállal. Amennyiben az Utazásszervező az utazási szerződés megkötésekor vállalja, hogy az utazáshoz szükséges okmányokat az iroda szerzi be, egyidejűleg tájékoztatja az utast az őt terhelő adatszolgáltatási határidőkről. A határidők elmulasztása miatt meg nem valósuló utazásért, valamint ennek felmerülő költségeiért az utas tartozik felelősséggel.

A nem európai uniós állampolgárságú utasok a beutazási szabályokkal kapcsolatban érdeklődjenek az adott konzulátuson illetve nagykövetségen, vagy kérjék utazási irodájuk segítségét. A be- és kiutazási szabályok be nem tartása és az abból eredő költségek az utast terhelik.

5. BIZTOSÍTÁS

Az Utazásszervező az általa szervezett utazásoknál az utasnak útlemondás esetére a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelephelyénél fakultatív útlemondási biztosítás megkötésére lehetőséget biztosít, azaz az utas részére utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás köthető, amennyiben ezt az utas kéri. Az erre vonatkozó feltételek az Utazásszervező irodájában megtalálhatók. Az Utazásszervező az utas részére betegség-, baleset és poggyászkár esetére biztosítás (BBP) megkötésére lehetőséget biztosít. A biztosítási kötvényt és a biztosítási szerződés részletes feltételeit az Utazásszervező adja át az utasnak.

6. A RÉSZVÉTELI DÍJ

A részvételi díj – a katalógusban foglalt eltérő kikötés hiányában – az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, az Utazásszervező eljárási díját, illetve szervezési költségét, továbbá az ÁFA összegét foglalja magában. A részvételi díjban nem szereplő, de az utast terhelő, külön feltüntetett díjak, adók, illetékek összege az adott hatóság, üzemeltető egyoldalú rendelkezése következtében változhat. Az

Utazásszervező fenntartja magának azt a jogot, hogy esetenként kedvezményes (csökkentett részvételi díjú) akciókat hirdessen meg, bonyolítson le, olyan árakon, amelyek tájékoztatójában vagy mellékleteiben nem szerepeltek. Ez nem módosítja a már előleggel vagy teljesen befizetett díjú utazások mindkét fél (Utas és Utazásszervező) által elfogadott feltételeit. Ez esetben a részvételi díj a mindenkori szerződéskötéskor meghatározott részvételi díj.

7. AZ ELŐLEG ÉS A RÉSZVÉTELI DÍJ BEFIZETÉSÉNEK HATÁRIDEJE

Az Utazásszervező által közölt előleget az utazási szerződés megkötésekor kell megfizetni. Ennek mértéke a részvételi díj 40%-a. A részvételi díj fennmaradó összegét az utazás megkezdése előtt 35 nappal kell befizetni, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés miatt korábbi idő indokolt. Amennyiben ezen időpontig az utas nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, az Utazásszervező külön értesítés nélkül eláll a szerződéstől. Az utas ez esetben köteles az Utazásszervezőnek a szerződés 9. pontjában közölt kártalanítási összeget – az ott szabályozott módon és mértékben, az utazás megkezdése előtti legkésőbb 15., illetve a külföldi közreműködővel kötött szerződés szerinti napon történő elállásra vonatkozó előírások figyelembevételével – megtéríteni.

Az Utazásszervező a teljes részvételi díj befizetése ellenében az utazás előtti 1 héten belül utazási okmányokat (vouchert) vagy a szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt (részvételi jegyet) ad át az utasnak, amellyel az utas a szerződés szerinti szolgáltatásokat igénybe veheti.

Az utazás során az utas az Utazásszervező útján a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszíni fizetéssel veheti igénybe.

8. ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL A SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK MÓDOSULÁSA ESETÉN

Az utas elállása

 1. Az Utazásszervező kifejezetten fenntartja magának azt a jogot, hogy az ajánlatban foglaltaktól kivételesen, indokolt esetben eltérjen. Ilyen esetben az Utazásszervező az ajánlatban foglaltaktól való eltérésről, változásokról a szerződés megkötése előtt az utast írásban tájékoztatja.

 1. Ha az Utazásszervező az utazás időpontját, időtartamát az utazási szerződés létrejötte után lényegesen megváltoztatja, az utas a változás közlésétől számított 24 órán belül –, ha a felek ettől eltérően közös megegyezéssel nem állapodnak meg – elállhat a szerződéstől és az Utazásszervező a befizetett összeget és a díj után a jogszabályban előírt kamatot az utasnak teljes egészében visszafizeti. Az utast ilyen esetben megilletik a jelen szerződés 8./d) pontjában és a 281/2008. (XI.28.) Kormányrendelet 8. §-ában foglalt jogok is. Amennyiben az utas 24 órán belül nem nyilatkozik, akkor az Utazásszervező a hallgatását elfogadásnak tekinti.

 1. Bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, fuvardíj, adó, illeték, ill. devizaárfolyam megváltozása miatt az Utazásszervező az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal a részvételi díjat felemelheti. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, az utas elállhat a szerződéstől és az Utazásszervező a befizetett összeget és a díj után a jogszabályban előírt kamatot az utasnak teljes egészében visszafizeti. Az utast ilyen esetben megilletik a jelen szerződés 8./d) pontjában foglalt jogok is.

 1. Ha az utas nem a saját érdekkörében felmerült okból áll el, különösen, ha a díj emelkedésének mértéke a 8%-ot meghaladja, vagy az utazási vállalkozó az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, illetőleg a program lényegesen megváltozott az utast a R. 8. § (2) és (3) bekezdéseiben és a 9. § (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott jogok) illetik meg.

(1) az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Utazásszervezőnek lehetősége van,

(2) ha az Utazásszervező az (1) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utas követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését és a díj után a jogszabályban előírt kamat megfizetését.

(3) A fentieken túlmenően az Utazásszervező köteles az utasnak az elállás folytán felmerült kárát (ideértve a nem vagyoni kárt is) megtéríteni, kivéve, ha az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény merül fel, amely a szerződés megkötésekor nem volt előre látható és az adott helyzetben elvárható gondossággal nem volt elhárítható vagy a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el.

Nem minősül az utas saját érdekkörében felmerült okból történő elállásnak, ha azért áll el, mert az út vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, ahová az utazást a Külügyminisztérium nem ajánlja, kivéve, ha ez a külügyi álláspont a szerződés megkötésének napján már ismert volt. Ha a Külügyminisztérium ezen álláspontja a szerződés megkötése után kerül nyilvánosságra, akkor az utas a nyilvánosságra hozatal dátumától számított 7 napon belül jelentheti be elállását erre való hivatkozással.

Az Utazásszervező elállása

a) Az Utazásszervező legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől a következő indokok miatt:

• ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható – az emberi életet és egészséget, illetve a – vagyonbiztonságot veszélyeztető – külső körülmény (politikai helyzet, természeti csapás) veszélyezteti,

• ha a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el.

Amennyiben az Utazásszervező a fenti okok miatt az utazási szerződéstől eláll: - az utas az eredetivel azonos vagy hasonló értékű szolgáltatásra tarthat igényt helyettesítő szolgáltatásként, ha az Utazásszervezőnek ezt lehetőségében áll nyújtani. Amennyiben a helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb értékű az eredetinél, úgy az Utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az utas részére az előírások szerint visszafizetni, amennyiben magasabb értékű az eredetinél, úgy a díjkülönbözet az utast terheli. Ha utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését és a díj után a jogszabályban előírt kamat megfizetését. b) Ha az utas szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát, kényelmét, érdekeit, utazását, az utazási szerződés, program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után az Utazásszervező jogosult azonnali hatállyal kizárni az utast az utazásból, jogosult elállni a szerződéstől, és az utast annak költségén visszaküldeni a kiindulási helyre. Ebben az esetben az Utazásszervező jogosult kárainak megtérítését követelni az utastól.

9. ELÁLLÁS AZ UTAS RÉSZÉRŐL

 1. Az utasnak – csoportos megrendelés esetén a megrendelőnek – jogában áll opcionális megrendelés esetén az utazást kártalanítás megfizetése nélkül lemondani illetve amennyiben az utas/megrendelő 2 napon belül az opciót nem módosítja fix foglalássá, akkor ez az elállás tényét bizonyítja.

 1. Az utas - csoportos megrendelés esetén a megrendelő - írásban vagy tartós adathordozón tett bejelentésével bármikor elállhat az utazási szerződéstől.

 1. Az utazási szerződés az indulás napját megelőző 60. napon kívüli megszüntetése esetén az utas 5.000,- Ft munkadíjat köteles az Utazásszervezőnek megfizetni.

 1. Az előző pontban meghatározott napokon belüli lemondás esetén az utas a R. 8. § (8) és (9) bekezdései alapján bánatpénzt köteles fizetni, amelynek mértéke a következő:

 • 60.-36. nap között a részvételi díj 10%-a

 • 35.-25. nap között a részvételi díj 25%-a

 • 25.-7. nap között a részvételi díj 50%-a

 • 7 napon belüli elállás esetén, illetve ha az utas az elállását nem közli, a részvételi díj 100%-át köteles az Utazásszervezőnek megtéríteni.

Ettől eltérő feltételek esetén az utazásszervező az utast a szerződés megkötésekor írásban tájékoztatja, a feltételeket az utas írásban fogadja el.

Az Utazásszervező ebben az esetben jogosult a fentiek alapján őt megillető összegnek a részvételi díjból illetve az utas által fizetett egyéb rendeltetésű összegből történő levonására (megtartására). A fennmaradó összeg az utast illeti meg. Amennyiben az utas által befizetett összeg nem fedezi az Utazásszervező 9. pontban megállapított költségeit, az utas köteles azt (vagy a különbözetet) az elállás időpontjától (az elállás illetve közlésének elmaradása esetén az utazás megkezdésének időpontjától) számított 8 napon belül az Utazásszervezőnek megfizetni.

Ha az utas az Utazásszervező által szervezett külföldi társasutazáson hatósági orvos (vagy kórház) által igazolt betegségből eredő utazásképtelensége, továbbá igazolt katonai szolgálata vagy elhalálozása miatt nem vehet részt, az Utazásszervezőt illető, a 9. pontban részletezetteknek megfelelően az utas által befizetett díjból (díjelőlegből) visszatartott kártalanítási összeget a biztosítótársaság – a kártalanítási összeg 80 százalékáig – a biztosítás feltételei szerint megtéríti, amennyiben az utas kötött útlemondási biztosítást. Ez a lehetőség abban az esetben is megilleti a biztosítottat, ha azért nem vett részt az utazáson, mert törvényes házastársa, gyermeke, szülője, testvére vagy élettársa igazolt betegségéből vagy halálából vált utazásképtelenné. A biztosítótársaság a kártalanítási összeget abban az esetben téríti meg, ha az elállás az utazás megkezdésének időpontjáig megtörténik.

Ha azonban az utast saját hibájából az utazás megkezdését követően, a jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díjból csak az igénybe nem vett, és a külföldi partner által le nem számlázott szolgáltatások forintellenértékére tarthat igényt. Az utas a részvételi díjban szereplő közös költséget (közlekedés, idegenvezető stb.) és az iroda szervezési díjának visszatérítését nem követelheti. Ha az utas a saját hibájából az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az utasnak ugyanezen utazásra jelentkezett házastársa, gyermeke, szülője vagy testvére is lemond, az elállás miatt a 9. pont szerinti összeget tartozik megfizetni.

10. ENGEDMÉNYEZÉS

Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazáson való részvétel jogát harmadik személy részére engedményezni. Az utas az engedményezésről köteles írásban az Utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, az engedményezési okiratot átadni. Az utas csak olyan személyre engedményezheti az utazásban való részvétel jogát, aki megfelel az utazási szerződésben leírt feltételeknek, és az abban foglaltak tudomásul vételéről írásban nyilatkozik.
Az utazásszervező névváltoztatás esetén 5.000,-Ft módosítási díjat (költségtérítés) számol fel.

11. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

Ha az utas az utazási szerződés egyes elemeinek (név, szállásfoglalás, kiegészítő szolgáltatások módosítása vagy törlése) módosítását kezdeményezi, az utas köteles az Utazásszervező módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit a szerződés-módosítással egyidejűleg megtéríteni. Az utazási szerződés lényeges elemeinek (úti cél, időpont, utazók létszámának csökkenése) módosítására az utas részéről csak a 9. pontban megadott kártalanítási összeg megfizetése mellett, az elállási jog gyakorlásaként, és új foglalás keretei között van lehetőség.

12. HIBÁS TELJESÍTÉS

A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért az Utazásszervező felel. Külföldi utazásszervező utazásainak belföldi értékesítése esetén a teljesítésért az utassal szemben az utazásközvetítő úgy felel, mintha maga szervezte volna az utazást. Ha az Utazásszervező az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani.

Az Utazásszervező nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe.

Ha az utazás megkezdését követően az Utazásszervező a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni. Ha az ilyen szolgáltatások értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át.

Az utazási szerződés lehetetlenülésére és teljesítésének megtagadására a Ptk. megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős. Az utaskísérő köteles közreműködni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentése során. Az utaskísérő az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy az utas a panaszát a helyszíni szolgáltatónak is bejelentette. Az utaskísérő köteles az utazási vállalkozót haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában amennyiben a helyszíni szolgáltató a panaszt nem orvosolta, az utas azt az utazás helyszínén lévő utazási irodát köteles tájékoztatni, amelyet az Utazásszervező az általa kiadott részvételi jegyen megjelölt.

Az AirPlus Idegenforgalmi Szolgáltató Kft. az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét jelen szerződésben a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza.

Az Utazásszervező tájékoztatja az utast, hogy a varsói, a berni és a montreáli egyezmények korlátozzák a közreműködőiért való felelősséget. A varsói egyezményt az 1964. évi XIX. tv., a berni egyezményt az 1986. évi II. tv., a montreáli egyezményt a 2005. évi VII. tv. hirdette ki.

13. KAPCSOLATTARTÁS A CÉLÁLLOMÁSON

Az utazási vállalkozó az utazás megkezdése előtt legalább hét nappal – ha az utazási szerződés megkötése és az indulás közötti időtartam ennél rövidebb, az utazási szerződés megkötésekor – köteles az utast, ill. a b) pont esetében a kiskorú törvényes képviselőjét írásban tájékoztatni a következőkről:

 1. az utazási vállalkozónak az utazás célállomásán található magyarul vagy általánosan használt idegen nyelvet beszélő helyi képviselőjének nevéről, címéről és telefonszámáról, ennek hiányában arról a telefonszámról vagy egyéb információról, amely lehetővé teszi az utas számára az utazási vállalkozóval történő kapcsolatfelvételt, illetve arról a helyi utazási irodáról, amelyhez az utas szükség esetén segítségért fordulhat,

 1. kiskorú külföldi utazásainak vagy tartózkodásának esetében a gyermekkel vagy a gyermek tartózkodási helyén kijelölt, a gyermekért felelős személlyel történő közvetlen kapcsolatteremtés lehetőségéről.

Az Utazásszervező felel az utazási szerződés nem vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem vagy hibás teljesítés sem az õ, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen, ha

 1. a szerződésteljesítésben mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza, vagy

 1. a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincsen kapcsolatban, s a hibát az Utazásszervező kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy c) vis major esete következett be. Ilyennek minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az utazási vállalkozó akaratán kívül áll, s amelynek következményeit az Utazásszervező a legkörültekintőbb gondosság esetén sem lett volna képes elhárítani.

Az Utazásszervező a b) és c) pont esetében köteles az utasnak segítséget nyújtani.

14. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A jelen általános szerződéses feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv utazási szerződésekről szóló rendelkezései, valamint a 281/2008. (XI. 28.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

A szerződő felek a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességében állapodnak meg.

A Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepére vonatkozó ügyfél tájékoztató és az utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés feltételei az Utazásszervező irodájában megtalálható. A megrendelt utazáshoz kapcsolódó, a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe által nyújtott utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződéssel kapcsolatban a tájékoztatást megkaptam, a feltételeket a megrendelő lap aláírása előtt megismertem, az abban foglaltakkal egyetértek, magam és utastársaimra nézve kötelezőnek fogadom el.

Érvényes: 2017. január 01-től visszavonásigA honlapon szereplő helyesírási hibákért, aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért, valamint a képekben, leírásokban fellelhető hibákért, eltérésekért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak, adatok, leírások, képek tekintendők véglegesnek. Weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényes magyar adatvédelmi előírásoknak (1992. évi LXIII. törvény). Adatkezelési Tájékoztatónkat itt olvashatja.

még töltünk