Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom
+36 62 424 715

Adatvédelmi tájékoztató

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejegyzett
Adatkezelési Nyilvántartási számaink: NAIH-82911/2015.   NAIH-82849/2015. 

1. Az adatkezelés oka és célja
Az Airplus Idegenforgalmi Szolgáltató Kft. online és offline értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, a megrendelések teljesítésének céljából, a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében, valamint reklám és marketing eszközök felhasználásához, illetve az offline (bolti) értékesítés biztonságának érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél eléréséhez feltétlenül szükséges.  
Az Airplus Idegenforgalmi Szolgáltató Kft.. (továbbiakban: Airplus Kft.) az általa működtetett internetes hírlevélre valamint utazási ajánlatokra való jelentkezés regisztrálására adatot kér be a szolgáltatásokat használni kívánó magánszemélyektől. 
Az adatgyűjtés célja: Az Airplus Kft. illetve partnerei által nyújtott szolgáltatások igénybevétele, akár az utazási irodákon keresztül, akár online úton, a szerződések megkötése, teljesítése, nyomon követése, számlázás, direkt marketing célú megkeresés.  
Az érintettek köre: az Airplus Kft. adatbázisában online módon vagy személyesen regisztráló személyek. 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önként hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A § és a Grtv. 6. § (5) bekezdése. 
A kezelt adatok köre: név, cím, nem, születési dátum, telefonszámok, úti okmány adatok, e-mail cím, adatkezelési hozzájárulás, direkt marketing hozzájáruló nyilatkozat, dátum. 
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: 
Tájékoztatjuk megrendelőinket, hogy az Airplus Kft., mint utazásközvetítő által közzétett szolgáltatások megrendelése, ill. igénybe vétele esetén személyes adatai továbbításra kerülnek a szerződés teljesítésében közreműködő – a szolgáltatás leírásánál megjelölt – szolgáltatók felé a megrendelt szolgáltatások függvényében. Valamint az utazásszervező, a lefoglalt szálloda, a szállítást végző légitársaság, vagy más közlekedési szolgáltató, az ügyfél által megkötött biztosítás biztosítótársasága, a megrendelő által megrendelt egyéb szolgáltatást nyújtó szolgáltató felé. 
Az adatkezelés időtartama: az utolsó belépést követően 7 év, a DM megkeresésre vonatkozó hozzájárulás esetében annak visszavonásáig. 
 
2. Fogalmak 
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. 
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több azonosságára jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 
 
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. 
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése. 
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. 
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi. 
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 
 
3. Adatok és paraméterek: 
Az adatkezelő neve: Airplus Idegenforgalmi Szolgáltató Kft. Az adatkezelő székhelye: 6722, Szeged Gutenberg u. 3. Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 06-09-005126 Az adatkezelő adószáma: 11590897-2-06 Az adatkezelő elérhetősége: 06-62 424-715 e-mail: utazas@airplus.hu  Az adatkezelő weboldala: www.airplus.hu 
A kezelt adatok a weboldalon vagy offline irodában történő Hírlevél feliratkozáskor:
 • regisztráló neve, ez a név lehet kitalált név is, azaz felhasználói név,
 • e-mail címe. 
A kezelt adatok az utazás megrendelésekor: 
 • a megrendelő és az utasok nevei,
 • születési idejük,
 • állampolgárságuk,
 • a megrendelő elérhetőségi telefonszáma,
 • e-mail címe,
 • a számlázási cím,
 • útlevélszámok, útlevelek érvényességi ideje, kiállító ország. 
Az Airplus Kft. a regisztráció során a kérdés útján bekért adaton kívül egyéb adatokat semmilyen módon nem gyűjt, és nem szerez meg. 
 
4. Regisztrációs adatbázis 
Az Airplus Kft. a regisztráció során beszerzett adatot
 • kizárólag az ott megjelölt célra használja fel
 • nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival
 • harmadik félnek semmilyen formában nem adja át. 
Az Airplus Kft., bár minden tőle elvárhatót megtesz a regisztráció során rögzített adat titokban maradásáért, nem felelős az adat esetleges hardver- vagy szoftverhiba miatti nyilvánosságra kerüléséért. 
Az Airplus Kft. minden tőle elvárhatót megtesz a regisztrációs rendszer működésének biztosításáért, de nem felelős azokért a károkért, amelyek a regisztrációs oldalakkal összefüggésben, azok működésképtelenségéből, nem megfelelő használatából, illetve számítógépes vírusból, hacker támadásból, vonal- vagy rendszerhibából, adattovábbítási késedelemből erednek, illetve ha a regisztrációs oldalakon megtalálható adatok, információk bárki által történő illetéktelen megváltoztatásával következnek be. 
Megrendelő korlátozás nélkül jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, helyesbítse, illetve kérje azok törlését vagy zárolását akár a saját fiókján keresztül is. 
 
5. Adatbiztonság 
Az Airplus Kft. úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. 
Az Airplus Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
Az adatok módosítását és törlését az imre.kiss@airplus.hu e-mail címen, illetve levélben vagy személyesen az Airplus Kft. 6722 Szeged, Gutenberg u. 3. címen, vagy a 06-70 310-8410 telefonszámon lehet kezdeményezni. 
A felhasználó bármikor jogosult helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a weboldalainkon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem 
lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. 
 
6. Cookie-k (sütik) kezelése  
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:  
a) az adatgyűjtés ténye,  b) az érintettek köre,  c) az adatgyűjtés célja,  d) az adatkezelés időtartama,  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adat kezelők személye,  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.  
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok  Az érintettek köre: a weboldalt látogató valamennyi érintett.  Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más cookie esetén maximum 30 napig tart.  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.  
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.  
Az adatkezelés jogalapja: az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.  
A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/ 
 
7. Jogorvoslat  
A Felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. 
Az Airplus Kft. az oldalaikon felmerülő esetleges elírásokért, műszaki hibákért a kalkulátor pontatlan számolásáért felelősséget nem vállal. Az Airplus Kft. írásban történő visszaigazolásai tekinthetőek véglegesnek! 


A honlapon szereplő helyesírási hibákért, aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért, valamint a képekben, leírásokban fellelhető hibákért, eltérésekért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak, adatok, leírások, képek tekintendők véglegesnek. Weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényes magyar adatvédelmi előírásoknak (1992. évi LXIII. törvény). Adatkezelési Tájékoztatónkat itt olvashatja.

még töltünk